آنالیز FT-IR

آنالیز FTIR , آنالیز ATR

BET G

ارائه خدمات آنالیز FTIR

  • آنالیز کامل کامپوزیت و پلاستیک با استفاده از FTIR
  • آنالیز تعیین پایه پلیمر با استفاده از FTIR
  • آنالیز و اندازه گیری میزان روغن و گریس در نمونه های زیستی با روش FTIR
  • آنالیز گروه های عاملی به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
  • آنالیز و شناسایی ترکیبات مجهول به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
  • آنالیز تهیه طیف ATR و تعیین ساختار مواد به روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه FTIR
  • آنالیز کیفی طیف عبوری ( جذبی ) در ناحیه مادون قرمز همه مواد مایع و جامد با روش FTIR
  • شناسایی ترکیبات مجهول با استفاده از کتابخانه ای شامل 200 هزار طیف استاندارد ( BIO-RAD)

آنالیز FTIR

طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز

 30 هزار تومان  


تحلیل و جستجوی کتابخانه ای

 20 هزار تومان  


فرم پذیرش آنالیز FTIR