GC-MS

GC MS

  • محدوده جرمی1.8 - amu 800

  • مجهز به ستون های متنوع جهت آنالیزهای تخصصی

  • مجهز به سیستم های Auto Sampler وHead Space
  • مجهز به کتابخانه های الکترونیکی NIST وWiley و کتابخانه تخصصی آفتکش ها
  • تعیین باقیمانده انواع سموم و آفتکش ها در آب، نوشیدنی ها،مواد غذایی، خاک، محصولات زراعی و  ...

  • تعیین متابولیت های دارویی و باقیمانده مواد دارویی و سموم در مایعات فیزیولوژیکی

  • شناسایی ترکیبات مختلف تشکیل دهنده انواع اسانس

  • آنالیز نمونه های پیچیده محیطی و گیاهی

  • آنالیز حلال های صنعتی