HPLC

HPLC G

 • متشکل از مخزن گاز متحرک، پمپ، انژکتور و دتکتور
 • شناسایی و جداسازی ترکیبات موجود در نمونه از طریق تزریق مخلوطی از آن در ستون.
 • آزمایش تحت استاندارد GMP
 • دقت اندازه گیری در حد ppm
 • دارای دتکتورهای:
  UV Visible
  Refractive Index
  Poly Diod Array
  فلوئورسانس
  الکتروشیمیایی