طیف ایکس آر دی در آزمایشگاه تحقیقاتی حسگر مواد صبا

طیف سنجی پرتو x، یکی از انواع روش های آنالیز مواد می باشد که در زیر، یک نمونه تحلیل دستگاه XRD را با جزئیات کامل آورده ایم.لازم به ذکر است که تصویر دوم مقایسه طیف به دست آمده در این آزمایشگاه و طیف موجود در لایبراری می باشد

 

 

Graphics

نمونه تحلیل XRD

Peak List

Pos.[°2Th.]  Height[cts]  FWHM[°2Th.]  d-spacing[?]  Rel.Int.[%]  Tipwidth[°2Th.]  Matched by

     10.4864        16.41        0.9446       8.43629         1.75            1.1336                   

     23.9593       293.84        0.1771       3.71421        31.38            0.2125

  01-084-0307;00.. 

     32.9544       936.46        0.1574       2.71807       100.00            0.1889

  01-084-0307;00.. 

     35.4241       690.52        0.1574       2.53403        73.74            0.1889

  01-084-0307;00.. 

     39.0997        15.94        0.2362       2.30387         1.70            0.2834

  01-084-0307      

     40.6431       205.75        0.0984       2.21988        21.97            0.1181

  01-084-0307;00.. 

     43.3080        16.60        0.2362       2.08926         1.77            0.2834

  01-084-0307      

     49.2577       328.22        0.1574       1.84993        35.05            0.1889

  01-084-0307;00.. 

     53.8794       392.83        0.1378       1.70165        41.95            0.1653

  01-084-0307;00.. 

     57.3813        83.75        0.1574       1.60585         8.94            0.1889

  01-084-0307;00.. 

     62.2587       258.81        0.1181       1.49125        27.64            0.1417

  01-084-0307;00.. 

     63.8080       248.54        0.1181       1.45873        26.54            0.1417

  01-084-0307;00.. 

     69.4135        22.67        0.3149       1.35400         2.42            0.3779

  01-084-0307      

     71.7632        84.53        0.1574       1.31534         9.03            0.1889

  01-084-0307      

     75.3100        55.61        0.1574       1.26196         5.94            0.1889

  01-084-0307;00.. 

     77.6451        13.92        0.5760       1.22872         1.49            0.6912

  01-084-0307      

Pattern List

Visible  Ref.Code     Score    Compound Name         Displ.[°2Th]  Scale Fac.  Chem. Formula        

*        01-084-0307       90  Iron Oxide                   -0.306       0.881  Fe2 O3               

         00-003-0812       27  Hematite                     -0.511       0.190  Fe2 O3               

         00-005-0637       59  Iron Oxide                   -0.222       0.505  Fe2 O3                

comparison XRD spectrum

امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive