ارائه خدمات آنالیز

قیمت آنالیز

آنالیز XRD

50 هزار تومان

پراش پرتو ایکس

فرم پذیرش نمونه آنالیز XRD

آنالیز BET

120 هزار تومان

اندازه گیر سطح ویژه

فرم پذیرش نمونه آنالیز BET

آنالیز ICP-OES

100 هزار تومان

اسپکترومتری نشری پلاسمای جفت شده القایی

فرم پذیرش نمونه آنالیز ICP-OES

آنالیز ICP-MS

250 هزار تومان

طیف سنجی جرمی با پلاسمای جفت شده القائی

فرم پذیرش نمونه آنالیز ICP-MS

آنالیز GC-MS

200 هزار تومان

كروماتوگرافي گازي – طيف سنج جرمي

فرم پذیرش نمونه آنالیز GC-MS

آنالیز SEM

200 هزار تومان

میکروسکوپ الکترونی روبشی

فرم پذیرش نمونه آنالیز SEM

آنالیز FTIR

30 هزار تومان

طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

فرم پذیرش نمونه آنالیز FT-IR

آنالیز DSC

3 هزار تومان

گرماسنجی افتراقی

فرم پذیرش نمونه آنالیز DSC

آنالیز HPLC

120 هزار تومان

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

فرم پذیرش نمونه آنالیز HPLC

آنالیز UV-VIS

20 هزار تومان

طیف نگاری جذبی فرابنفش و مرئی

فرم پذیرش نمونه آنالیز UV-VIS

آنالیز XRF

80 هزار تومان

فلورسانس پرتو ایکس

فرم پذیرش نمونه آنالیز XRF

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                                       02166519666

                                                       09309146009

فکس:

                                                     02166553834