ICP-OES

  • تعیین فلزات و تعدادی از نافلزات
  • حساسیت بالا و تکرارپذیری
  • آنالیز هم زمان چند عنصر، حد تشخیص پایین و دامنه خطی زیاد، روش مناسبی برای اندازه گیری نانوذرات مختلف از جمله نانوذرات معدنی
  • خوانش هم زمان چند عنصری که باعث افزایش سرعت در آنالیز نمونه ها می شود.
  • دقت اندازه گیری عناصر در این سیستم در حد قسمت در بیلیون(ppb)

آدرس تهران:

              طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی

              انتهای خیابان پارس، خیابان ذوقی، پلاک 22، واحد 2

  کد پستی:

                                                       1459873176                        

تلفن تماس:

                                                       02166519666

                                                       09309146009

فکس:

                                                     02166553834